1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van deze website van B&G Hekwerk.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd deze website te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van deze website geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

3.Wijziging
Deze website is te allen tijde gerechtigd de informatie op deze website en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze website adviseert u deze website en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel
Deze website beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over het bedrijf en haar partners in de breedste zin des woords. Deze website streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel deze website de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Indien voor de gelinkte website van die betreffende partij andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. Deze website kan hyperlinks naar websites van partners van deze website en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Deze website is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat deze website deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op deze website en alle informatie op deze website berusten volledig bij B&G Hekwerk, haar partners en adverteerders. B&G Hekwerk behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van B&G Hekwerk, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van deze website geldt: © 2022 B&G Hekwerk, Veldhoven, Nederland.

7. Informatie
Deze website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van deze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van B&G Hekwerk. Het is niet toegestaan informatie die van deze website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Deze website verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om deze website te kunnen raadplegen of deze website in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om deze website te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze website worden ontsloten. Bovendien is het verboden deze website – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van deze website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Deze website spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

10. Aansprakelijkheid
Deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf deze website, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van deze website

11. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.