Leverings- en verkoopvoorwaarden

Project: Distributiecentrum Picnic achter spijl en poort door B&G Hekwerk en Impact Vastgoed

Art. 1

Door het plaatsen van de order doet opdrachtgever afstand van de voorwaarden welke hij pleegt te stellen, voor zover deze met de onderhavige voorwaarden in strijd zijn. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts van kracht indien en nadat dit door B&G schriftelijk zal zijn bevestigd. Een dergelijke afwijking geldt slechts eenmalig.

Art. 2

Al onze offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Bestellingen naar aanleiding hiervan gedaan zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Elke overeenkomst wordt door ons met koper cq. opdrachtgever aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij naar onze beoordeling voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de uit overeenkomst voor hem jegens ons voortvloeiende financiële verplichtingen zorg te dragen.

Art. 3

Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.

Art. 4

 • De prijsopgave van B&G heeft uitsluitend en alleen betrekking op de uitdrukkelijk en  formeel beschreven werken en leveringen zoals aangeduid op onze opdrachtbevestiging. Alle opgegeven hoogte- en breedtematen van hekwerken of hekwerkonderdelen zijn circa maten. Alle bijkomende werken en leveringen, van welke aard dan ook, blijven ten laste van koper cq. opdrachtgever. De uitvoering van deze bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van B&G geëist worden wanneer een voorafgaande afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen tot stand is gekomen.
 • De leveringen vinden steeds plaats volgens de laatste constructiewijzigingen. Het is niet onmogelijk dat koper cq. opdrachtgever al of niet per abuis over verouderde constructieomschrijvingen beschikt. Ook is het mogelijk dat bij offertes en orderbevestigingen bedrijfscoderingen abusievelijk verwisseld worden. Hierop kan koper cq. opdrachtgever zich nimmer beroepen.
 • Door B&G verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
 • B&G aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van het ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door koper voorgeschreven materialen is koper zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan: de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van koper is bestemd.
 • Met betrekking tot de uitvoering der werken wordt uitdrukkelijk bepaald:
 • Dat het niet tot de verantwoordelijkheid van B&G gerekend kan worden, indien zich, nadat plaatsing van enigerlei hekwerk door B&G is geschied, verzakking van de verharding of het plaveisel voordoet.
 • Dat uitgegraven grond niet door B&G zal worden afgevoerd.
 • Dat de grondgesteldheid van dien aard moet zijn dat de uitvoering der werken geheel volgens de door B&G vastgestelde normen kan geschieden. Indien hiervan geen sprake is, een en ander geheel ter beoordeling van een deskundige van B&G, zullen door en voor rekening van koper cq. opdrachtgever maatregelen getroffen moeten worden teneinde genoemde situatie te verbeteren. Indien dit onderbreking der werkzaamheden van B&G met zich meebrengt, zullen de stagnatiekosten aan de koper cq. opdrachtgever in rekening worden gebracht, naar door B&G algemeen gehanteerde tarieven

Art. 5

 • Dat alle in offerten of opdrachtbevestigingen van B&G voortkomende prijzen gebaseerd zijn op montage- en/of obstakelvrij terrein. Als obstakels in vorenbedoelde zullen worden beschouwd: funderingen, oude afsluitingen, bestratingen en/of verhardingen, zware klei- of leemgrond, puin, kabels, leidingen, rioleringen, boomstronken of wortels, struikgewas, greppels, te hoge grondwaterstand e.d. Aanwezigheid van obstakels kan aanleiding geven tot een meerprijs.
 • Dat de ter uitvoering van een (meerwerk)opdracht door B&G uitgebroken obstakels van welke aard dan ook, niet worden teruggeplaatst.
 • Dat schade, toegebracht aan kabels en/of leidingen, van welke aard dan ook, niet op B&G verhaald kan worden, tenzij de ligging dezer kabels en/of leidingen voorafgaand schriftelijk aan de afdeling “montage” van B&G werd medegedeeld en tevens dat de kabels en/of leidingen op het terrein werden aangeduid met behulp van piketten.
 • Dat de koper cq. opdrachtgever zich voor het bepaalde in art. 5a,b,c,d,e en f nimmer kan beroepen op het feit dat de vertegenwoordiger of inspecteur van B&G het terrein gezien of had kunnen bekijken voor de prijsopgave.
 • Dat B&G niet verantwoordelijk is voor verzakkingen van het hekwerk als koper cq. opdrachtgever niet tijdig (uiterlijk tijdens de montage van de bestelde hekwerken) zorg gedragen heeft voor een dergelijke grondsituatie tot het door koper cq. opdrachtgever aan te geven peil volgens art. 6.
 • Dat, indien op afgesproken levertijden gemonteerd dient te worden op terreinen met een te hoge grondwaterstand of in modderige terreinen, B&G niet verantwoordelijk is voor verzakkingen van het hekwerk.
 • Dat aan de buitenzijde van het te plaatsen hekwerk een (obstakel-)vrije werkruimte dient te zijn van minimale hekwerkhoogte 50 cm. Aan de binnenzijde dient een vrije werkruimte te zijn van minimaal 50 cm.
 • Koper zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. Extra kosten, ontstaan als gevolg van het onder dit artikel bepaalde, dienen door koper cq. opdrachtgever vergoed te worden tegen tarieven als vorenbedoeld.

Art. 6

Afrasteringen en/of poorten zullen worden geplaatst op de lijn en op de hoogte welke door koper cq. opdrachtgever voor aanvang der montage is aangeduid door middel van piketten. Is zulks niet geschied dan zullen afrasteringen en/of poorten aan de hand van de ter beschikking staande gegevens geplaatst worden. Indien dit een foutieve plaatsing tot gevolg heeft, zal een mogelijke herplaatsing geheel voor rekening van koper cq. opdrachtgever uitgevoerd worden tegen tarieven als vorenbedoeld. Bij aanvang der werkzaamheden dient het terrein gereed voor afsluiting te zijn. Indien dit niet het geval is, vindt art. 5 overeenkomstig toepassing.

Art. 7

De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden gegeven bij benadering en zijn niet bindend voor B&G. Bij overschrijding van tussen partijen overeengekomen termijnen is wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch niet dan nadat wederpartij B&G per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van tenminste 21 dagen gegund heeft om alsnog B&G haar verplichtingen te doen nakomen. Juiste situatietekeningen met de juiste maten dienen direct bij opdrachtverlening door koper cq. opdrachtgever te worden verstrekt of toegestuurd. Na ontvangst hiervan gaat de overeengekomen levertijd in. Indien tijdens de montage blijkt dat de verstrekte situatietekening niet juist is en meerwerk of minderwerk ontstaat, worden de extra vracht- en andere kosten in rekening gebracht.

Art. 8

Indien poorten worden geleverd inclusief montage, doch exclusief de fundering, worden wel de funderingstekeningen, ankerbouten en eventueel rails door B&G geleverd. Deze dienen dan door koper cq. opdrachtgever op de door B&G aan te geven maten te worden ingestort, uiterlijk 3 dagen voor de door B&G op te geven montagedatum.

Art. 9

Zodra B&G de voor vervaarding van hekken, poorten e.d. benodigde materialen op het werk heeft aangevoerd, zullen deze aldaar opgeslagen zijn voor rekening en risico van koper cq. opdrachtgever, zodat deze terzake van schade daaraan of vermissing daarvan geen verhaal heeft op B&G. B&G deponeert de hekwerkmaterialen altijd op diverse plaatsen in de lijn van het te plaatsen hekwerk. Opslag op bewaakte terreinen of in afgesloten loodsen kan niet van B&G verlangd worden. De hekwerkmaterialen worden altijd 1 tot 10 dagen voor de aanvang van de montage aangevoerd.

Art. 10

 • Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door B&G niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die B&G bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft B&G het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 • Daarnaast heeft B&G het recht nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 • Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van B&G aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import of handelsverboden.
 • Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
 • Als B&G haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Art. 11

Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • Wanneer B&G hetzij schriftelijk tenzij mondeling aan de koper kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd.
 • 8 dagen nadat B&G schriftelijk aan koper heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en koper heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
 • Bij ingebruikneming van het werk door koper met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan. Bij onthouding van goedkeuring van het werk welke de oplevering in de weg staat, is koper verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan B&G, onder opgave van redenen. Indien enig onderdeel buiten de schuld van B&G niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermee zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

Art. 12

Indien koper zaken die B&G van koper onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft B&G het recht om een maand na de ter beschikking stelling van de zaak deze na ingebrekestelling voor en namens koper te “doen” verkopen onder de verplichting de opbrengst aan koper uit te keren, onder aftrek van de aan B&G toekomende vorderingen, opslag, kosten daaronder begrepen.

Art. 13

 • Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door B&G geleverde of nog te leveren zaken. B&G blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de vorderingen van B&G terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft, B&G blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekortschieten en de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 • Koper is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door B&G geleverde zaak een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij het pandrecht op de zaak wordt gevestigd in welk geval koper zich aan verduistering zou schuldig maken.
 • In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens B&G niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt B&G de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 • B&G verschaft aan koper het moment dat koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van B&G, ten behoeve van andere aanspraken die B&G op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van B&G zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Art. 14

 • Betaling van een factuur zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Mocht deze termijn worden overschreden, dan zal 2% kredietbeperkingstoeslag verschuldigd zijn.
 • Wanneer betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is B&G gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10% waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.
 • B&G is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en rente van koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd, in ieder geval wanneer B&G zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Ook de werkelijk gemaakte kosten in rechten door B&G terzake inschakeling van raadsman en deskundig(en) zijn door koper verschuldigd.

Art. 15

 • Elke klacht aangaande een factuur dient binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk geformuleerd te worden aan B&G. Overige reclame in de garantietermijn dient op straffe van verval van rechten schriftelijk te worden gedaan uiterlijk binnen 8 dagen nadat het vermeende gebrek zich heeft voorgedaan of in redelijkheid was te onderkennen.
 • Voor goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie, materiaal en bewerking staat B&G in, met dien verstande dat door B&G alle onderdelen, die gedurende een termijn van 3 maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd.
 • De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe delen. B&G is nimmer aansprakelijk voor enige andere door koper c.q. opdrachtgever geleden schade. Koper cq. opdrachtgever verleent B&G vrijwaring tegen aanspraken als vorenbedoeld.

Art. 16

Indien de koper cq. opdrachtgever om welke reden dan ook mocht wensen de order te annuleren en B&G daarmede zou kunnen instemmen, zal hij in alle gevallen aan B&G ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn 20% van het bedrag van de overeengekomen prijs – of het evenredig deel daarvan, indien sprake zou zijn partiële annulering – alles onverminderd het recht van B&G om integrale schadevergoeding te verlangen, indien de aard van de opdracht daartoe aanleiding mocht geven.

Art. 17

Indien de aan B&G opgedragen werkzaamheden, door overmacht en/of op verzoek van koper c.q. opdrachtgever, na het overeengekomen tijdstip uitgevoerd moeten worden, wordt door B&G het recht voorbehouden de prijzen aan te passen aan de bij aanvang der montage geldende tarieven en prijzen.

Art. 18

Mogelijke onjuistheden op offerten/orderbevestigingen waarbij duidelijk sprake is van (een) (rekenkundige) fout(en) zullen kunnen worden gerectificeerd zonder dat dit B&G kan verplichten de levering c.q. verkoop overeenkomstig het abusievelijk opgemaakte stuk uit te voeren.

Art. 19

 • Koper c.q. opdrachtgever dient zorg te dragen dat de te verwerken materialen door B&G per vrachtauto, als door haar gebezigd, kunnen en mogen worden aangevoerd tot nabij de plaats alwaar hekwerken, poorten e.d. dienen te worden gesteld. Zo dit niet mogelijk is, zullen de daardoor voor B&G te ontstane kosten op basis van nacalculatie aan koper c.q. opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
 • Bij de aanvang van de montage en bij de oplevering dient een bevoegde vertegenwoordiger van koper c.q. opdrachtgever aanwezig te zijn. Deze dient zich tijdig op de hoogte te stellen van de juiste aanvang- en opleveringstijden, teneinde meerwerkkosten aan o.a. wachttijden te voorkomen.

Art. 20

B&G aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden door koper c.q. opdrachtgever en/of derden ten gevolge van onjuiste of ondeugdelijke uitvoering van enige opdracht, zullende zij slechts gehouden kunnen worden tot alsnog deugdelijke uitvoering daarvan. Koper c.q. opdrachtgever verleent aan B&G vrijwaring tegen aanspraken als vorenbedoeld.

Art. 21

 • Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot B&G richt, zal hij te allen tijde eerst B&G schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen danwel tekortkomingen ter herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
 • Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichting op de schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Art. 22

 • Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 • Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Burgerlijke Rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van B&G tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.